فوم برد رنگی ۵ میل ۷۰ × ۱۰۰

فوم برد رنگی ۵ میل ۷۰ × ۱۰۰

این محصول متعلق به کشور تایوان می باشد و در کارتن های ۲۵ برگی به بازار عرضه میگردد. ...

فوم برد ۵ میل پشت چسبدار ۷۰ × ۱۰۰

فوم برد ۵ میل پشت چسبدار ۷۰ × ۱۰۰

این محصول متعلق به کشور تایوان می باشد و در کارتن های ۲۵ برگی به بازار عرضه میگردد. ...

فوم برد ۱۰ میل سفید ۷۰ × ۱۰۰

فوم برد ۱۰ میل سفید ۷۰ × ۱۰۰

این محصول متعلق به کشور تایوان می باشد و در کارتن های ۱۵ برگی به بازار عرضه میگردد. ...

فوم برد ۱۰ میل پشت چسبدار ۷۰ × ۱۰۰

فوم برد ۱۰ میل پشت چسبدار ۷۰ × ۱۰۰

این محصول متعلق به کشور تایوان میباشد و در کارتن های ۱۵ برگی به بازار عرضه میگردد. ...

فوم رنگی ۳ میل ۷۰ × ۱۰۰

فوم رنگی ۳ میل ۷۰ × ۱۰۰

این فوم ها سفید رنگ با روکش رنگی متعلق به کشور تایوان بوده و برای ماکت ساری مورد استفاده قرار میگیرد و در کارتن های ۴۰ برگی به بازار عرضه میگردد. ...

فوم رنگی ۵ میل ۷۰ × ۱۰۰

فوم رنگی ۵ میل ۷۰ × ۱۰۰

این فوم ها سفید رنگ با روکش رنگی متعلق به کشور تایوان بوده و برای ماکت ساری مورد استفاده قرار میگیرد و در کارتن های ۲۵ برگی به بازار عرضه میگردد . ...

فوم سفید ۳ میل ۷۰ × ۱۰۰

فوم سفید ۳ میل ۷۰ × ۱۰۰

این محصول متعلق به کشور تایوان بوده و در کارتن های ۴۰ برگی به بازار عرضه میگردد. ...

فوم سفید ۵ میل ۷۰ × ۱۰۰

فوم سفید ۵ میل ۷۰ × ۱۰۰

این محصول متعلق به کشور تایوان بوده و در کارتن های ۲۵ برگی به بازار عرضه میگردد. ...

فوم سفید ۳ میل ۴۰ × ۳۰

فوم سفید ۳ میل ۴۰ × ۳۰

این محصول متعلق به کشور تایوان بوده و در کارتن های ۶۰ برگی به بازار عرضه میگردد. ...

فوم سفید ۵ میل ۴۰×۳۰

فوم سفید ۵ میل ۴۰×۳۰

این محصول متعلق به کشور تایوان بوده و در کارتن های ۴۵ برگی به بازار عرضه میگردد. ...