دفنر طراحی چینی فونیکس A3 بدون اسید

دفنر طراحی چینی فونیکس A3 بدون اسید

این دفتر در سایز A3 بوده و دارای ۲۰ برگ به وزن ۱۶۰ گرم میباشد. ...

دفتر طراحی چینی فونیکس A4 بدون اسید

دفتر طراحی چینی فونیکس A4 بدون اسید

این دفتر در سایز A4 بوده و دارای 20 برگ به وزن 160 گرم میباشد. ...

دفتر اکریلیک چینی A4

دفتر اکریلیک چینی A4

این دفتر در سایز A4 بوده و دارای ۱۵ برگ به وزن ۲۳۰ گرم میباشد. ...

دفتر گواش چینی A4

دفتر گواش چینی A4

این دفتر در سایز A4 بوده و دارای ۲۰ برگ به وزن ۱۶۰ گرم میباشد. ...

دفتر گواش چینی A3

دفتر گواش چینی A3

این دفتر در سایز A3 بوده و دارای 20 برگ می باشد. ...